OVERIGE INFORMATIE

KWALITEITSKEURMERK NEDERLANDS HUISARTSEN GENOOTSCHAP

In oktober 2012 heeft het huisartsencentrum de Colvenier het kwaliteitskeurmerk  van het Nederlandse Huisartsen Genootschap behaald. Wij zijn trots op het behaalde resultaat. Voor wat dat betekent voor u en de zorg kunt u lezen op de website NPA praktijkaccreditering. Lees hier verder.

PRIVACY

De medische gegevens worden vastgelegd in de computer, waardoor alle informatie altijd beschikbaar is voor de behandelende huisartsen. Alle medewerkers zijn gehouden aan het beroepsgeheim.

INZAGE EN OVERDRAGEN MEDISCH DOSSIER

1. Inzage in uw dossier 
U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier(link is external)

Na overlijden
Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier
Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

2. Kopie medisch dossier 
Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF(link is external). Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

Kosten
Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee; tot 100 kopieën €0,23 per kopie tot een maximum van €4,50 per verzoek.

Legitimatie
Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor meer informatie over 'Inzage in uw dossier' kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl(link is external)

3. Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

Meer informatie?
Meer informatie kunt u vinden: 

1. Informatie van de Patiëntenfederatie NPCF (link is external)
2. Brochure 'Een andere huisarts kiezen: informatie voor patiënt en huisarts'


KLACHTENREGELING

Omdat wij het meeste leren van uw ervaringen , hebben wij een klachtenprocedure in de praktijk. Indien u niet tevreden bent, of u denkt dat het beter kan, geef het aan ons door het liefst schriftelijk. Een klachtenformulier samen met de procedure kunt u vragen aan onze praktijkassistentes.
Tevens is de praktijk aangesloten bij de Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam en Zuid-Holland Zuid. Zie ook www.klachteninfo-ske.nl

WERKWIJZE

Wij werken volgens de principes van de reguliere geneeskunde.
Veel behandelingen en adviezen zijn mede gebaseerd op richtlijnen uitgebracht door onze wetenschappelijke vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap.
Veel nuttige informatie over veel voorkomende klachten kunt u vinden op www.thuisarts.nl